Disquito de musica.com

LETRA 'DWAJ KRÓLOWIE'

Brunatne niebo
Nad nicoci± stó³ do gry
Stó³ wielk± kul± jest
Pionkami w³anie my
Dwóch graczy mierzy siê
Który wiêksz± w³adzê ma
Miliony g³ów ju¿ spad³o
Lecz gra wci±¿ trwa

Dzi czarny król
Ma ruch wiêc jego armia rusza w bój
Dzi czarny król
Zadaje cios wiêc i Ty siê bój
Dzi czarny król
Dowodzi armi± ³owców g³ów
Dzi czarny król
Poluje wiêc i Ty siê bój

Ju tysi±c lat siê koñczy
Gdy czarny król ma ruch
Zastêpy jego str±ci
W otch³añ bia³y król
Ju bia³y król szykuje
Odsiecz prosto z chmur
Ju jego armia czeka
A do boju zagrzmi róg