Era

LETRA 'MADONA'

Samie, samiento, idocante mo,
samie, tomesanto.
(Amoroti me)

Impera, imperante, nomine canta pule.
Dori me, dori mento, samie tomesanto,
enti diavole.

Omen adorento di amo sami-
omen adorento di amo.

Samie, samie tono,
adore mentio avemano,
samie tono,
imperi simeo cari me.
Samie, samie tono,
adore mentio avemano
samie tono,
imperi simento re madona cari me.

Samie, samiento, idocante mo,
impera, imperante.
(Amoroti me)

Dori me, dori mento,
samie tomesanto,
enti diavole.

Omen adorento di amo sami.
(Omen adorento di amo samie)

Samie, samie tono,
adore mentio avemano,
samie tono,
imperi simeo cari me.
Samie, samie tono,
adore mentio avemano
samie tono,
imperi simento re madona cari me.

Samie, samie tono,
adore mentio avemano,
samie tono,
imperi simeo cari me.

Samie, samie tono,
adore mentio avemano.

Impera, imperanto.
Adore, adorento.

(Samie tomesanto)

Samie, samie tono,
adore mentio avemano,
samie tono,
imperi simeo cari me.
Samie, samie tono,
adore mentio avemano
samie tono,
imperi simento re madona cari me.

(Madona cari me, madona, madona, adore tomesanto)

Samie, samie tono,
adore mentio avemano,
samie tono,
imperi simeo cari me.
Samie, samie tono,
adore mentio avemano
samie tono,
imperi simento re madona cari me.

Apoyar a Era