Disquito de musica.com

LETRA 'MRS. TOBYUURA NO DOKUHAI'

Mrs. Tobyuura...

Yakushiku mono kyo ni mo
Jigoku nari n nari mashita
Ano n naeru kaori ni
Ano kuzoku saretta

Hitori nani de dokuhai ga
Anata ni kodoku koro ni wa
Subete yo ano deshō
Zetsubou demo matte utsukushiku…
[Mrs. Tobyuura!!!]

(Demo no sekai mashita
Subete no kimi wa boku to kurushimi wa
Houra no toto de…
Toto de shimashita to kuroshita)
[Mrs. Tobyuura!!!]

(Sekai wai to mashita…
No gekai wai no sumashita…
No tsukara nai
No kitto de tsumashita
Hate no de kuro to kowaranai… dakuto)

Kowarete shimae bai…
Subete nani mo kamo… sakebi
Kowari, ase de sarete
Mitsu kami kakare shimi ga...
Kage kara… usui detta… watashi
Subete, shitai da yo!

Ano isuida, dacho jyo banni…
Ano soobi, koai saa!
Bish bans!!!

Akai no gaari mo kasararetta
Keechi mo sure kanashii detta
Sorede no watashi anata o
Keishi de yure sagashi no kanata e
[Mrs. Tobyuura!!!]

(Hitori naka de kimara nai kami dashita
Yami no naka yuku kimi o doko
No kokoro to koro ni
Kanashii wa to doko kitto
Koto no de shirabe…)
[Mrs. Tobyuura!!!]

(Kitto datte no kokoro usumashita
Yamishi no koko de sagashita
Kono de to koro usumashita
No de matte…)

Kusure yuku kaide kara
Ano hi… no watashi ga osenai
Kao de hohoemu datta
Moe da ga no soudakaku
Anatsu huree ichido demare
Yukotto mune ii youni
Aa…
(Aaa… youni, datte kokoro to sumashita)

[Mrs. Tobyuura!!!]
(Aaa… aa… aa…)

Kowarete shimae bai…
Subete nani mo kamo… sakebi,
Kowari, ase de sarete
Mitsu kami kakare shimi ga...
Kage kara… usui detta watashi
Subete, shitai da yo!

Ano isuida, dacho jyo banni…
Ano soobi, koai saa!
Bish bans!!!

Yakushiku mono kyo ni mo
Jigoku nari n nari mashita
Ano n naeru kaori ni
Ano kuzoku saretta