Aslaha btefre de Amr Diab

Aslaha btefre Letra

Amr Diab

LETRA

'Aslaha btefre'

2adari i5tarly akon liha
Wana salimt o albi i5tar
Shoft iljana fi 3niyha izay asibha o a3ish filnar

Aslaha btifri2 fi hayatak
Wa7da min awal mat3ish wiyaha
Tla2iha ma3ak malhash badeel

Aslaha btifri2 wana 3ashi2 wa7da
o ba7ib o dayib fi hawaha
O 3yonha fi layl il3'orba daleel

7obha fi 2albi o di agmal wa7da
Mal2itsh gamalha fi wala wa7da
wallah malhash badeel

Aslaha btifri2 filsho2 wil wi7da fi 7ayati

O hiya hona ma3aya ildonya b7alha mabitsa3nish

Aslaha btifri2 wana ro7i fi wa7da
o bafakar layl winhar fiha
Wilsho2 biyzeed mabyintihesh

7obaha fi albi o di agmal wa7da
Mal2itsh gamalha fi wala wa7da
wallah malhash badeel

Aslaha btifri2 fi hayatak
Wa7da min awal mat3ish wiyaha
Tla2iha ma3ak malhash badeel

Aslaha btifri2 wana 3ashi2 wa7da
o ba7ib o dayib fi hawaha
O 3yonha fi layl il3'orba daleel

Aslaha btifri2 min wa7da lwa7da
fih wa7da btinsaha lawa7da
O wa7da mabtinsahash

Apoyar a Amr Diab

  • Amr Diab no está entre los 500 artistas más apoyados y visitados de esta semana.

    ¿Apoyar a Amr Diab?

    Ranking SemanalMedallero