Naruto Shippuuden

LETRA 'NEWSONG'

Ah, hiruku dare no iite dekisa
aihareru da kiriki monoga
seikawa ageraregua kutemo
kokoroga utate irukara
ah , sore haketsu ioriame koete
aihareru da kiriki monoga
yatsoku ga mamorega kutemo
kokoro ga utate iru kedo

futomo no aro fukeetawari
aketara kotoe ukatanai
hitori sakaere nai kara
dareta orate ita dakeee!!

kimi ga hima ikiwa wara hito amare
kokoro ro rakate nake araseruhi koro
sazu akuvete aku dakara
tsuyoku da idakara

bokura mada iobita mirai monogatari
muri ai o arenai kotoba tasteke
dareno mira shizu no mama
tsuyoku arita ta kara!!