Fairy Tail

Kono te nobashite

Fairy Tail

LETRA

Kagaia tacte mihate yunume, como moga tejiga kuleru,
kairimichi hotera suzuki akari, itsukawa amnafu
Ni naleru kana, io a kimo chiga tea io oni mune tata ita

Soso monutewuo kawa, tatori tsukitamini ayita naga ayita ase
tonamida, Tsikasu kugo no mi mata, anarete kukelato
itsumade moi tsu tsukete... itai

Akokareta teyato temo namida cute
Killini oikaketa sena ka...
Kogoretana idaka wattesomo ma eru
Kono te no bayite mada motto sakie...

Tchibuindo iousa mita kuna cute
teitok nini ketsutsu ketai givi
Kairi michi no toko tashina keteta
La kunina reru sore nano nidoshite
Kounani kuroshi kimochi ninaru savishi kunaru

Hontou ashi itte itta kiowosha nai kara
Shibu undisowa tsukelai kotto
Sutesa owo watashi temo stekile nai yume
Sorekoso kapoku shi shi unta... kara

Omokaketa keyano temo nadi nakute
Ashitawo yume dakishime tai
Tomadu nuko toroio wasaoio mito meru
kuminase tanara dopotai teru

Shintai io hotai iwa
Tai kosuru tako nayaku
Udo taso kara tachi komateru kotto
Umareta tokikara korounde naquimoteite
Soretemo kaowo ade suzu undeta... ye-yeah

Io ondetsuta keyato temo tali nakute
Nan-domo iotsora o mi hagueta
Koposhi tana mitamu ta miwashi na iro
Terashi tatsu kimi Tsikato

Akokareta teyato temo namida cute
Killini oikaketa sena ka...
Kogoretana idaka wattesomo ma eru
Kono te no bayite mada motto sakie...
Mada motto sakieto...

Apoyar a Fairy Tail

  • Fairy Tail no está entre los 500 artistas más apoyados y visitados de esta semana.

    ¿Apoyar a Fairy Tail?

    Ranking SemanalMedallero