Dragon Ball

Dragon power

Dragon Ball

LETRA

Dragon power Letra

Dragon dragon power
Dragon dragon power
Power power power
Dragon power

Arukokuno karattakara
Atrua yatte kuro
Itenshi houo kuhokaetta
Maioro shenshinashi

Ottoiwonshika kakenai
Atzuinaitte muwuare mokokoro
Ittunsuni totkaiwasewa
Showoina ho ho etbu

Hiwo aoitokidewo
Aitwo kitzuzukero
Heierowo aioshikunshike
Kakakare koukoukou

Eiowa irattnai
Huttamino mittdahiwa
Ukeruwaki

Dragon dragon power
Dragon dragon power
Power power power
Dragon power

Kalashimino hiostzukette
Matdomo hiattekuru
Kononshin kiaworuttu
Uchuo kowo konshua

Itmadashimanai inittzuwa
Ikarinonakae ittorunakarada
Ittutzuni moasthe hiushawo
Mitshipittcu

Iwohittewo aehitozukeru
Heieuwa yumeodakuwosa
Makeniwa koukoukou
Eitchowo hiawohutto
Hutteniwa kakuttewo
Kimehudatto

Dragon dragon power
Dragon dragon power
Power power power
Dragon power

Ottoiwonshika kakenai
Atzuinaitte muwuare mokokoro
Ittunsuni totkaiwasewa
Showoina ho ho etbu

Hiwo aoitokidewo
Aitwo kitzuzukero
Heierowo aioshikunshike
Kakakare koukoukou

Eiowa irattnai
Huttamino mittdahiwa
Ukeruwaki

Dragon dragon power
Dragon dragon power
Power power power
Dragon power

Datos de esta canción

DRAGON POWER es una canción de Dragon Ball. Agradecemos a 432760 por haber sudido la letra de Dragon power.