ATGAL

Að gráþtu atgal á degantá miðkà
Á liepsnà ðokanèià man
Á ten kur pamirðiu viskà
Ir gal bus lengviau kaþkam
Þinau ten liko kaþkas ko nerasiu
Ko nesuspësiu paimt
Geriau jau liepsnoj be vardo sudegti
Negu su tavim iðsiskirt

Að gráþtu atgal nes noriu atrasti
Ne balsà o jûrà balsø
Að noriu þodá kûnu paversti
Ir gimti baltu paukðèiu
Stoviu kojom nejausdamas þemës
Apakintas tavo ðviesos
Ir vël matau tavo veidà
Man niekas jo neatstos


fuente: musica.com

Ficha de la Canción

Título:
ATGAL

Grupo/Cantante:
AIRIJA

Top Letras de Airija

1. Letra de Man Parodyk
2. Letra de Laikas Sukt Is Sito Kelio
3. Letra de Kaip Vakar
4. Letra de Kaip Rukas
5. Letra de Jie
6. Letra de I Save Per Tave
7. Letra de Buk Su Manim
Ver todas las letras de Airija