I SAVE PER TAVE

Tu seniai jau nebetiki tuo kad gyvenime duota visiems po lygiai
Ir iðëjæs á gatvæ matai - kelias kuriuo eini siaurëja
Tavo rankos dar stiprios mintys aukðtai
Bet jauti kad kasdien tenka eiti prieð vëjà
Niekada negirdëjai tiesos pamatei jà vëliau iðëjæs á kelià
Ko nereikia kalbëti ir kuo tikët supranti tik dabar kai
Beldþiasi skausmas

Siela tuðèia be jausmø - belieka kentët
Tiktai nori þinot kas tau skyrë ðià bausmæ

Anksti iðëjai ið namø nes norëjai þinoti savo vertæ
Visu kûnu jautei gimstantá norà veikti këlei sparnus skrydþiui
Buvo diena ir naktis o tu vis ëjai
Á save per save - amþinà lietø
Dabar neðioji þenklà dienø
Kuriø neiðtrinsi net norëdamas virsti kitu
Stumi á kalnà akmená nors supranti kad aukoji save
Ir sapnuoji þemæ - þydintá sodà

Kur þydi baltai baltai kur skrendam aukðtai aukðtai
Paskendæ savo mintyse
Kuk daþo juodai juodai kur myli karðtai karðtai
Kur einam á save per save


fuente: musica.com

Ficha de la Canción

Título:
I SAVE PER TAVE

Grupo/Cantante:
AIRIJA

Top Letras de Airija

1. Letra de Man Parodyk
2. Letra de Laikas Sukt Is Sito Kelio
3. Letra de Kaip Vakar
4. Letra de Kaip Rukas
5. Letra de Jie
6. Letra de I Save Per Tave
7. Letra de Buk Su Manim
Ver todas las letras de Airija