JIE

Airija

Jie jie nori kalbëti uþ mus
Jie pavertë mûsø namus

Tuðèiais

Jie neþino kur mûsø tiesa
Mums sesë - naktis jiems - diena
Balta

Dabar jie laukia mûsø klaidø
O mes neðam ant savo peèiø
Sparnus
Nors jie sudegino mûsø rankas
Bet mes turim dar savo dainas
Tikras

Nors miræs tavo gilus vandenynas
Ir tavo rankos nusviræ prie kojø
Bet mintys kyla aukðtyn lyg paukðèiai

Gyvena laisvai kaip vëjas laukinis


fuente: musica.com

Ficha de la Canción

Título:
JIE

Grupo/Cantante:
AIRIJA

Valora la calidad de la letra

Compartir Letra

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter

Enviar la letra 'Jie' por email

Imprimir la letra 'Jie' de Airija

ir a arriba