A Tear In The Open de DJ Tiesto

A Tear In The Open

DJ Tiesto

LETRA

Gura mise tha fo éislean
Moch sa mhaduinn is mi g'éirigh

Sèist: Ò hì shiùbhlainn leat
Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho
Ailein Duinn, ò hì shiùbhlainn leat

Ma 's e 'n cluasag dhuit a ghaineamh
Ma 's e leabaidh dhut an gheamainn

Ma 's e 'n t-iasg do choinlean geala
Ma 's e na ròin do luchd-faire

Dh'òlainn deoch ge b' oil le càch e
De dh'fhuil do choim 's tu 'n déidh do bhathadh

Más abajo encontrarás canciones relacionadas con A Tear In The Open.
disquito - musica.com

Puntuar 'A Tear In The Open'

¿Qué te parece esta canción?

-
0 votos

Comentar Letra

Comenta o pregunta lo que desees sobre DJ Tiesto o 'A Tear In The Open'

Comentarios (120)

Compartir esta letra en...