Ensei - Yuki Kajiura

Ensei

Yuki Kajiura

Letra, canción

LETRA

'Ensei'

Kanmaii o desta ii mente
Sanmaraii o tiswo

Kanmaii o desta ii noche
Ei Satarii o tiswo

* Kom ye.. Kom ye.. Kom ye..
Aya ye..

Iiswo Rarimi na tiswo
Ikenariri noche

Kom ye.. Kom ye.. Kom ye..
Aya ye..

Iiswo Rarimi na tiswo
Ikenariri atis ii yo..

repeat*