Alfredo Casero

LETRA

Shimauta Letra

Deigono hanagasaki
Kazewoyobi arashiga kita

Deigoga sakimidare
Kazewo yobi arashiga kita
Kurikaesu kunu awari
Shima wataru naminu gutu

Újino moride
Anatato deai
Újino shitade
Tiyoni sayonara

Shimautagwá kazeni inori
Torito tomoni umiwo watare
Shimautagwá kazeni inori
Wankunu nadagwá

Deigono hanamo tiri
Sazanamiga yurerudake
Sasayakana shiawasewa
Utakanu naminu hana

Újino moride
Utatta dushigwá
Újino shitade
Yachiyono wakare

Shimautagwá kazeni inori
Torito tomoni umiwo watare
Shimautagwa kazeni inori
Todokete tabore
Wankunu aiwo

Umiyo uchúyo kamiyo inochoyo Konomama towani yunaguiwo

Shimautagwá kazeni inori
Torito tomoni umiwo watare
Shimautagwa kazeni inori
Todokete tabore
Wankunu nadagwá
Shimautagwa kazeni inori
Todokete tabore
Wankunu aiwo

la la la ... la la la ...
la la la ...
la la la ... la la la ...
la la la ...

Comparte si te ha gustado