Disquito de musica.com

LETRA

Chouto ane mina
e suga to oru
sumune momo soto
machiriu sama aru

cho ocho samba (cho ocho samba)
chingu cha dusamba (chingu cha dusamba)
achu no uva sha de chamba mo ja chi ru

sore nis que temo hora kochoran da ro
mowo hito chu ni
kiri kiri ma rit sa

ta shi ta shi tashu
qui koun hen undashu
istkea inraa insahira du ma shuto
soton ki
oder gra
tsuru ba ji rosa

ta shi ta shitashu
ki koun hen undashu
moete
sei shu un
ka kenu ke ro

chouto jore sona
esugabara a ru
ne como kua ne ka
samba oto su

chu midare samba (chu midare samba)
chingu cha dusamba (chingu cha dusamba)
aichuni muchu unemo su su monemo sa bumba

soremismo te mouomo ko cho ran daro
e moto iu na
chan teri i na

ta shi ta shi tashu
ki koun de undashu
its ka hiro domaherin do mo shu to

sonto ki
oder gra
tsuru ba ji rosa

ta shi ta shi tashu
ki koun hen undashu
moete
sei shu un
ka kenu ke ro

Apoyar a Súper Campeones

  • Súper Campeones no está entre los 500 artistas más apoyados y visitados de esta semana.

    ¿Apoyar a Súper Campeones?

    Ranking SemanalMedallero