W PROWINCJONALNYM MA³YM MIEŒCIE

W prowincjonalnym ma³ym mieœcie
tak niepozornie mija ¿ycie
i wszystkie dni s¹ takie proste
jak prosta bywa pieœñ lub mi³oœæ
A czy ty wiesz co znaczy mi³oœæ?
to znaczy: s³owa twoje proste
rozpamiêtywaæ w ma³ym mieœcie
i w nich zamykaæ w³asne ¿ycie
Moje pozorne ma³e ¿ycie
tli siê bezsilnie w ma³ym mieœcie
jeszcze pulsuje tylko mi³oœæ
choæ ju¿ umiera proste serce
Widzisz to nie jest takie proste
i ja i dziwna moja mi³oœæ
choæ coraz proœciej gaœnie ¿ycie
w prowincjonalnym ma³ym mieœcie


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau

Ficha de la Canción

Título:
W PROWINCJONALNYM MA³YM MIEŒCIE

Grupo/Cantante:
GRZEGORZ TURNAU

Top Letras de Grzegorz Turnau

1. Letra de Gdy Kwitnie ¿onkil
2. Letra de Hola, WpuϾ Nas
3. Letra de Hymn Wieczorów Miejskich
4. Letra de P³acz Po Izoldzie
5. Letra de Uno Momento Mortis
6. Letra de Wielki Odkrywco Wyobraÿni
7. Letra de Dot¹d Doszliœmy
Ver todas las letras de Grzegorz Turnau