WIELKA ULEWO, WIELKA ŒNIE¿YCO

Grzegorz Turnau

Letra de la canción

Ma³y cz³owieku
co wci¹¿ gdzieœ latasz
w wa¿nym poœpiechu
i w tarapatach
skoñcz zwolnij zapomnij stañ... trwaj
ma³y dzieciaku
coœ tak siê stara³
a potem p³aka³
boœ nic nie zdzia³a³
b¹dÿ dzielny po³ó¿ siê œpij
Wielka ulewo
wielka œnie¿yco
wielka jutrzenko
wielki ksiê¿ycu
wst¹pcie w nas
Tak ma ³agodny klimat
gdy zima
moja mi³a
mo¿na wejœæ g³êbiej w rok
my to piêkna pogoda
nie s³ota
moja s³odka
i fio³ki kwitn¹ co krok
mi³oœæ ma w sobie mniej mrozu
ni¿ rozum
mi³a zrozum
kwiecieñ jest w cieple twoich r¹k


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau
Valora la calidad de la letra

Compartir 'Wielka Ulewo, Wielka ŒNie¿yco'

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter
Enviar letra a un mail
Imprimir letra
ir a arriba