WIWAT S³ODKA MI³OŒÆ

S³odka wiosna jest twoj¹ por¹
jest moj¹ por¹, nasz¹ por¹ (wiwat s³odka mi³oœæ)
bo s³odka wiosna
to jest mi³osna pora wiêc
wiwat s£odka mi£oœæ
Takiego nieba takiego s³oñca
nie widzieliœmy odt¹d ty i ja
i jeszcze nigdy nikt nie wdycha³
a¿ tylu odmian s³owa tak
¯adne drzewo swych liœci nie zliczy
gdy otwieraj¹ siê tysi¹cem (lœni¹cym tysi¹cem)
a wszystkie znacz¹
niewiele wiêcej, ni¿ jedna rzecz
rzecz zdumiewaj¥ca
Takiego nieba, takiego s³oñca...
Kochankowie odchodz¹, przychodz¹
zab³¹kani, zapl¹tani
lecz ka¿da para jest najzupe³niej sama
jakby nie ¿y³ nikt prócz niej
Wiwat s£odka mi£oœæ


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau

Ficha de la Canción

Título:
WIWAT S³ODKA MI³OŒÆ

Grupo/Cantante:
GRZEGORZ TURNAU

Top Letras de Grzegorz Turnau

1. Letra de Gdy Kwitnie ¿onkil
2. Letra de Hola, WpuϾ Nas
3. Letra de Hymn Wieczorów Miejskich
4. Letra de P³acz Po Izoldzie
5. Letra de Uno Momento Mortis
6. Letra de Wielki Odkrywco Wyobraÿni
7. Letra de Dot¹d Doszliœmy
Ver todas las letras de Grzegorz Turnau