WSZYSTKO CO PIÊKNE

Grzegorz Turnau

Letra de la canción

Wszystko co piêkne jest przemija
wykwint i zbrodnie dawnych czasów
skrzêtnie zebrane po muzeach
niedbale œpi¹ce na katedrach
gotyk p³yn¹cy z kolumn lasu
Szlachetne miasta, ras przyp³ywy
siwe pary¿e czy marsylie ¿ó³tawe
prêdko trzeba ¿egnaæ
wszystko co piêkne i szczêœliwe
w¹t³¹ przychylnoœæ zyska nieba
i mo¿e trwaæ tak krótk¹ chwilê
Trwa³oœæ czym jest na œwiecie trwa³oœæ
tym czym brzêczenie kastanietów
i w wieczne nie oblecze cia³o
nic na tej ziemi d³oñ niczyja
i dla kilofów i poetów
wszystko co piêkne jest przemija
Wszystko co piêkne jest przemija
wszystko co piêkne jest zostaje
Choæ nawet czas i ten przeminie
ludzie okrzyki drzewa burze
œmieszne materie nieulêk³e
zwierzêta kwiaty na polanie
wszystko przemija co jest piêkne
wszystko co piêkne jest zostaje
Œmieszne materie nieulêk³e
zwierzêta kwiaty na polanie
wszystko przemija co jest piêkne
wszystko co piêkne jest
...


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau
Valora la calidad de la letra

Compartir 'Wszystko Co Piêkne'

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter
Enviar letra a un mail
Imprimir letra
ir a arriba