ROZMOWA Z KOBIET&SUP1 BEZ TWARZY

Grzegorz Turnau

Letra de la canción

Od s³owa do s³owa
narasta rozmowa -
rozmowa z kobiet¹ bez twarzy.
tak jak d³ugo siê znamy,
przecie¿ wci¹¿ rozmawiamy -
z nikim mi siê dziœ nie kojarzy.
Znamy siê do po³owy:
tylko serca. lecz g³owy...
trudna rada, a zrobiæ to trzeba.
ta ciekawoœæ jest wœciek³a,
pierwszy stopieñ do piek³a.
Od s³owa do s³owa
narasta rozmowa -
rozmowa pó³-spojrzeñ, pó³-gestów.
wstydliwa rozmowa,
niecierpliwa, niezdrowa.
pospieszny dyskurs szelestów.
Ktoœ zag³usza zza œciany,
ktoœ do krzy¿a przybijany...
trudna rada, a zrobiæ to trzeba.
ta ciekawoœæ jest wœciek³a
pierwszy stopieñ do piek³a.
Od s³owa do s³owa
narasta rozmowa.
ju¿ nie wiemy czy jej chcemy, czy nie chcemy.
ona s³odki sen przerywa,
we dnie bywa uporczywa...
chyba nic w niej ciekawego nie powiemy.
Dla odmiany chwila ciszy -
mo¿e wreszcie ktoœ us³yszy coœ,
wiêc zrobiæ to trzeba.
ta ciekawoœæ jest wœciek³a,
pierwszy stopieñ do piek³a,
lecz ostatni stopieñ do nieba.


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau
Valora la calidad de la letra

Compartir 'Rozmowa Z Kobiet¹ Bez Twarzy'

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter
Enviar letra a un mail
Imprimir letra
ir a arriba